Website Banner
 
                 เมนูเว็บไซต์
 
 
                   Link
    มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
     กระทรวงพลังงาน
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
      และอนุรักษ์พลังงาน
     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     องค์การบริหารจัดการก๊าซ
      เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 
 
     
                  Article » ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก  
     
 
 
  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก (Effect of Global Warming to the World )   ภัยแล้ง พายุฝนรุนแรง น้ำท่วม คลื่นความร้อน พืชผลการเกษตรเสียหาย การระบาดของโรคภัยต่างๆ ที่รุนแรงขึ้น เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น และสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ทุกชาติบรรยากาศโลกและสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการร่วมกันมายาวนาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้ แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ ค.ศ. 1750 เป็นต้นมา ทำให้มีการนำพลังงานฟอสซิล (fossil fuel) เช่น ถ่านหิน น้ำมัน ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนมาใช้ การใช้พลังงานเหล่านี้ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ปริมาณก๊าซนี้เพิ่มขึ้นจาก 50 ppm(ส่วนในล้านส่วน)  
     
  ในช่วงก่อน ค.ศ. 1750 เป็น 356 ppm ในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2 เท่า (700 ppm) ภายใน ค.ศ. 2100ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ เช่นมีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) มีอยู่ในบรรยากาศโลกในปริมาณน้อย มีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานความร้อนจึงเรียกว่าก๊าซเรือนกระจก เมื่อก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากขึ้น บรรยากาศโลกจึงดูดกลืนพลังงานความร้อนไว้เพิ่มขึ้น จากปกติที่ควรแผ่รังสีพลังงานความร้อนคืนกลับออกไปนอกบรรยากาศโลก ส่งผลให้สมดุลของพลังงานโลกเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิดผลกระทบต่อเนื่องนานัปการ เช่น ฤดูกาลและปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเนื่องจากน้ำแข็งขั้วโลกละลาย น้ำทะเลขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดพายุและภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นและถี่ขึ้น เป็นต้น
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (IPCC, 2001) 
 
     
   
 ความเปลี่ยนแปลงช่วง ศตวรรษที่ 21
 ตัวอย่างผลกระทบ
 อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้น
 กระแสคลื่นความร้อนรุนแรงขึ้น
 
 
 • ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงขึ้น
 • สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเกิดความเครียดจากอากาศ
   ร้อน 
 • พืชผลเสียหาย
 เกิดเหตุการณ์รุนแรง ต้านภูมิอากาศมากขึ้น 
 
 
 • น้ำท่วม ดินถล่ม
 • การกัดเซาะหน้าดิน
 • พืชผลเสียหาย
 พายุเขตร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้น
 
 
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพชีวิต
 • เกิดโรคระบาด
 • พืชผลเสียหาย
 ภัยแล้งและน้ำท่วมรุนแรง
 
 • ผลิตผลการเกษตรลดลง
 • ศักยภาพด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานลดลง
 ภูมิอากาศในฤดูมรสุมหน้าร้อนเขตเอเชีย
 แปรปรวนมากขึ้น
 • เกิดอุทกภัยและภัยแล้งที่รุนแรงขึ้น
 • ในเขตเอเชียและเขตอบอุ่น
 
     
  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการสืบเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตามธรรมชาติ การเกษตรเพื่อผลิตอาหารของมนุษย์ สุขภาพอนามัย ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แต่ละประเทศได้รับจะแตกต่างกันตามสภาพทางภูมิศาสตร์ และปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ  
     
  เนื่องจากภูมิอากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชีวภาพและการดำรงชีพของมนุษย์อย่างกว้างขวาง ตัวแปรของภูมิอากาศที่สำคัญคือ ปริมาณฝน อุณหภูมิ และปริมาณแสงแดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการเปลี่ยนแปลงปริมาณและความถี่ของตัวแปรดังกล่าว  
     
 
     
     
 
 
     
Current Pageid = 497