Website Banner
 
                 เมนูเว็บไซต์
 
 
                   Link
    มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
     กระทรวงพลังงาน
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
      และอนุรักษ์พลังงาน
     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     องค์การบริหารจัดการก๊าซ
      เรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 
 
     
                  Article » การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนถ่านหิน      
     
 
 
  ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงงานปูนซิเมนต์และโรงงานกระดาษ ชีวมวลสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับถ่านหินได้ดีโดยใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเดิม แต่อาจต้องปรับปรุงโครงสร้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตามโรงงานจะนำชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับราคาต่อค่าความร้อนเป็นหลัก  
     
  ตัวอย่าง  
  ถ่านหินนำเข้ามีค่าความร้อน 26 เมกะจูล/กก. ราคา 2,000 บาท/ตันมีราคาแพงกว่าแกลบหรือไม่ ถ้าแกลบมีราคา 1,000 บาท/ตัน  
     
   วิธีการคำนวณ  
   
 ค่าความร้อน
 =
 26 เมกะจูล/กก.
 ราคา
 =
 2,000 บาท/ตัน
   =
 2 บาท/กก.
 ราคาต่อความร้อน
 =
 2/26
   =
 0.0769 บาท/เมกะจูล
ค่าความร้อนแกลบ
 =
 13.52 เมกะจูล/กก.
 ราคา
 =
 1,000 บาท/ตัน
   =
 1 บาท/กก.
 ราคาต่อความร้อน
 =
 1.0/13.52
   = 
 0.0739 บาท/เมกะจูล
 สรุปถ่านหินมีราคาแพงกว่าแกลบ  =
 0.0769-0.0739 = 0.03 บาท/เมกะจูล
 
     
 
     
     
 
 
     
Current Pageid = 500